Anvisningar för artikelskribenter

Tidskrift för genusvetenskap (TGV) kommer ut med fyra nummer per år. En förutsättning för publicering i TGV är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller annat förlag. Manus som bedöms som relevanta för TGV refereegranskas. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta tydligt anges.

1. För bedömning accepteras endast kompletta manuskript som följer TGV:s anvisningar. Redaktionen accepterar inte synopsis, utkast till artiklar eller i övrigt ofärdiga manuskript.

2. Sänd in ditt anonymiserade manuskript till tidskriftens redaktion (tegeve@gender.uu.se).

3. Manuset i sin helhet får inte överstiga 8 000 ord. Detta inkluderar referenslista och sammanfattning.

4. Inskickat manus ska ha följande sammansättning: titelsida (se punkt 5), titel på engelska, nyckelord på engelska, sammanfattning på engelska, svensk titel, manus, eventuella tack, referenser, nyckelord.

5. Titelsidan ska innehålla:
  a) Samtliga författarnamn
  b) Universitetstillhörighet
  c) Postadress och e-postadress, och
  d) Biografi (75 ord) med titel, ämnesområde, och för sammanhanget relevanta publikationer. 

6. Sammanfattning på engelska ska vara högst 300 ord.

7. Om inte annat avtalats med redaktionen ska artikeln vara skriven på svenska.

8. Fotnoter eller slutnoter ska inte förekomma.

9. Bilder som bifogas ska vara högupplösta, det vill säga 300dpi. Författare är ansvariga för copyrightfrågor.

 1. Det fullständiga manuskriptet ska skrivas med 1.5 radavstånd, Times New Roman storlek 12.

 2. Accentueringar görs med hjälp av kursivt, aldrig med fet stil.

 3. Ny paragraf markeras genom retur (entertangenten), inte med mjuk retur eller tab.

 4. I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.

 5. Använd dubbla citationstecken (”xxx”) för citat och enkla (’xxx’) för citat inne i citat.

 6. Förkortningar skrivs ut (bland annat, med flera, till exempel, och så vidare).

 7. Citat på andra språk än svenska eller engelska ska översättas till svenska.

 8. Manus och abstrakt levereras som bifogat word-dokument via e-post och ska vara så rena som möjligt och utan onödiga formateringar. Det innebär: inga onödiga formateringar och inga indrag (bortsett från vid citat, se nedan).

 1. Rubriker och underrubriker skrivs med fet stil och vänsterjusteras.

 2. Rubriker skrivs utan versaler eller kursiveringar.

 3. Använd max två rubriknivåer.

 4. Numrera inte sektioner/paragrafer/rubriker.

 5. Brödtexten ska inte inledas med en mellanrubrik (”Inledning”). 

 1. Citat skrivs med samma typsnitt, storlek och form som övrig text.

 2. Korta citat skrivs inne i löpande text med dubbla citationstecken.

 3. Citat längre än två rader skrivs med samma typsnitt och textstorlek som övrig text, men som ett nytt stycke med en blankrad före och med indrag på båda sidor. Citatet ska skrivas med vanlig stil, inga citationstecken, inget kursivt. Vid citatets slut skrivs referensen efter punkt. (Åsberg 2009: 23) Mellan citatet och fortsättningen av texten ska det vara en blankrad.

 1. Använd Harvardsystemet för referenser i texten (observera kronologisk ordning):
  (Verloo 2011: 24).
  (Verloo 2009, 2011).
  (Verloo och Lombardo 2010).
  (Verloo med flera 2009).
  (Lombardo 2009; Verloo 2011; Ask, Behrn och Svens 2013).

 2. Referenslista ska utformas enligt följande:

  Bok, enskild författare

  Ahmed, Sara (2006) Queer phenomenology: orientations, objects, others. New York: Duke University Press.

   
  Bok, flera författare

  Andersson, Susanne, Amundsdotter, Eva och Svensson, Marita (2009) Mellanchefen en maktpotential. Hudiksvall: Fiber Optic Valley.

   
  Antologi

  McRobbie, Angela och Nava, Mica (red) (1991) Feminism and youth culture: from Jackie to just seventeen. London: MacMillan.

   
  Artikel i tidskrift, enskild författare

  Holm, Birgitta (1993) Edith Södergran och den nya kvinnan. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research 4(1): 17–31.

   
  Artikel i tidskrift, flera författare
  Hearn, Jeff, Nordberg, Marie, Andersson, Kjerstin, Balkmar, Dag, Gottzén, Lucas, Klinth, Roger, Pringle, Keith, Sandberg, Linn (2012) Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities 15(1): 31–55.

   
  Artikel i antologi

  Kristeva, Julia (1990) The adolescent novel. Fletcher, John och Benjamin, Andree (red) Abjection, melancholia and love: the work of Julia Kristeva. New York: Routledge.

   
  Titel på annat språk än skandinaviska eller engelska

  Beauvoir, Simone de (1949) Le deuxième sexe [Det andra könet]. Paris: Gallimard.

   
  Artikel i tidning

  Folkesson, Fredrik (1920) Bort med religionen ur skolorna. Folkets Dagblad Politiken 22 januari 1920.

   
  Rapport publicerad online

  Kvist, Elin (2008) Intersectionality in gender equality policies. Wien: Institut für die Wissenschaften vom Menschen. http://www.quing.eu/files/results/ir_sweden.pdf [22 januari 2014].

  Fürst Hörte, Gunilla (2009) Behovet av genusperspektiv: om innovation, hållbar tillväxt och jämställdhet. Vinnova rapport VR 2009:16. www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-09-16.pdf [4 januari 2014].

 

Anvisningar för recensenter

En recension i Tidskrift för genusvetenskap ska föra ett vetenskapligt resonemang kring den recenserade boken. Den ska vara problematiserande, inte refererande. Tonen får gärna vara personlig och essäistisk, men med bibehållen vetenskaplig skärpa.

Eftersom tidskriften är tvärvetenskaplig måste texten kunna förstås av läsare utanför det egna forskningsområdet. Du bör därför undvika utpräglad fackterminologi. Förklara genom upplysande tillägg eller använd mer allmänspråkliga synonymer.

När du recenserar en antologi bör du koncentrera din framställning kring något genomgripande problem eller tema i boken, istället för att kort beskriva alla bidragen. Detsamma gäller för övrigt även monografier där du bör undvika en kronologisk genomgång kapitel för kapitel.

En recension får normalt omfatta 5 000 till 7 000 tecken. Varje recension inleds med en rubrik som innehåller fullständiga uppgifter om verket. Författarnamnet ska stå först, därefter titel, förlag och sist årtal

Exempel:
Catrine Brödje
Ett annat tiotal. En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa, akad. avh.
Gondolin 1998

Titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer ska kursiveras. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.

Inga litteraturlistor eller noter i recensioner. Hänvisar du till andra verk i din recension kan du använda följande modell:
… som Judith Butler visat i sin bok Gender Trouble (1990:145).

Förkortningar ska undvikas.

Texten ska vara så ren som möjligt. Det innebär:
Inga onödiga formateringar, inga indrag, rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil, inga fotnoter (använd kommandot ”infoga slutkommentar” om du arbetar i Word, ”slutnot” i Word Perfect).

Slutversion av en text levereras som bifogat dokument via e-post. Filformatet bör helst vara MS Word. Den som inte har tillgång till Word sparar texten som ”Endast text” (*.txt) eller i RTF-format (*.rtf).

Anvisningar för granskare

Tidskrift för genusvetenskap tillämpar kollegial granskning (peer review) med två anonyma granskare per manus. Granskningen mynnar ut i en rekommendation att publicera eller inte publicera, med motivering. I båda fallen uppmanas du som kollegial granskare att bidra med konstruktiva synpunkter som kan förbättra artikeln.


Granskarnas synpunkter förmedlas skriftligt och anonymt till författaren via redaktörerna, som gör en summering av granskningarna. Om granskarnas synpunkter inte konvergerar gör redaktörerna en rangordning av åtgärder, för att underlätta för författarna att förhålla sig till granskningarna.


Följande aspekter bör ingå i granskningen: 1. Sammanfattning av artikelns huvudsakliga innehåll och bidrag till forsknings/kunskapsfältet.

 2. Vilka är artikelns förtjänster och svagheter?

 3. På vilket sätt är artikeln intressant för TGV?

 4. Finns en tydlig problemformulering som förankrar artikelns syfte?

 5. Hur beaktas det nationella och internationella forskningsläget? Finns det ytterligare litteratur som författaren borde förhålla sig till?

 6. Hur fungerar dispositionen? Är artikeln väl strukturerad?

 7. Är teorin fruktbar?

 8. Är val av metod och metodredovisning adekvat?

 9. Är tolkningarna av det material som presenteras (teori och empiri) rimliga?

 10. Hur fungerar samspelet mellan teori, metod, resultat och slutsatser?

 11. Är argumentationen väl genomförd?

 12. Språk och akribi

 13. Är artikeln publiceringsbar?
  a) Ja, med mindre revideringar: Manus som bedöms som möjliga att publicera i aktuellt skick ska åtföljas av förslag på förbättringar.
  b) Ja, med större revideringar: Manuskript som bedöms möjliga att publicera, givet revideringar, ska åtföljas av konkreta synpunkter och förslag på nödvändiga revideringar.
  c) Nej, inte alls: Manuskript som ej bedöms möjliga att publicera ska åtföljas av en tydlig motivering av varför och av ett framhållande av de förtjänster som finns, så att författaren kan ha nytta av granskningen.

Skicka in manus

Ditt manus kan du enkelt skicka in via formuläret nedan. Du kan även skicka in det till tegeve@oru.se.

 • Förnamn:

 • Efternamn:

 • E-mail:

 • Ämne:

 • Meddelande: